“Leaders of tomorrow – Лидери на иднината”

Со цел да ја сретне потребата колку што може повеќе на практично знаење и искуство меѓу
младите менаџери во компаниите ја креиравме интерактивната програма “Лидери на
иднината” скроена да ги сретне потребите на современиот менаџмент во македонските
компании подеднакво апликативно и за производни и за услужни компании. Програмата е сочинета да ги покрие теоретските аспекти на запознавање со менаџментот, но исто така ќе обезбеди и алатки за практичен пристап во работењето на младите менаџери кое што го носи современото работење во компаниите.

 

M6 Тренинг програмата за млади лидери е уникатно едукативно искуство низ две нивоа на
обуки дизајнирани да ги сретне потребите на основите на менаџерското работење во
организациски контекст со цел да поттикне интерперсонален развој на менаџерите како и
напредни менаџерски обуки кои одат во насока на развој на усовршување знаења и вештините
и стекнување на алатки неопходни за успешно справување со предизвиците во менаџментот.
Во програмата младите менаџери се бидат водени низ свој сопствен пат на едукативен развој
градејќи ги нивните “меки” вештините и личен развој потребни за градење самодоверба, за да
станат менаџери на развој и позитивни менаџерски практики во сопствените компании.

 

Сите теми вклучуваат практични примери, вежби за интерактивно учество, како и задачи кои се
бидат поврзани со содржината низ која треба да поминат учесниците. Моделот на работа со
учесниците ги опфаќа методите на учење на возрасни преку:

М6 тренинг програмата опфаќа систематизиран пристап низ две нивоа на едукација “НИВО А” и
НИВО Б” со опфат на содржини кои нудат интерперсонален раст на младите менаџери но и
личен раст и развој преку напредни менаџерски обуки апликативни во организациски контекст.

Содржина на програмата НИВО А

Модул 1: Вештини на ефективна комуникација

Што вклучува M6 Тренинг програма за млади лидери “НИВО А”:

За кого е наменета програмата НИВО А?

Оваа тренинг програма е наменета за сите вработени и за менаџери како од индустриите кои се
занимаваат со производство така и за оние кои се во услужната дејност.
Цена за учество во програмата НИВО А – 550 евра + ДДВ по учесник

Содржина на програмата НИВО Б

Ниво Б

Усовршување на знаењето и стекнување алатки за раководење кои ги вклучуваат следниве
содржини:

Можност за организирање обуки по барање на компаниите:

Што вклучува M6 Тренинг програма за млади лидери “НИВО Б”:

За кого е наменета програмата НИВО Б?

Оваа тренинг програма е наменета за менаџери како од индустриите кои се занимаваат со
производство така и за оние кои се во услужната дејност. Посебно корист ќе имаат
професионалци кои:
Цена за учество во програмата НИВО Б – 650 евра + ДДВ по учесник